Hi I'm Janah! ๐Ÿ˜

Hi Iโ€™m Janah and I am happy to be here and I look forward to learning more and maybe sharing some ideas too!

13 Likes

@janah
Welcome to the beginning of a bright and wonderful future. So much to see, so much to learn.
Any questions? Use the Q&A section above. Or go to Forum home. We love Questions.
Iโ€™m from Western N.Y. I am not a displaced person in Florida(Yes I am.)
Blessed Be.
Garnet - Keeper of Knowledge

8 Likes

Hello and welcome home :infinite_roots: @janah

Iโ€™m Marsha, an Eclectic Witch from Colorado. Itโ€™s nice to meet you and Iโ€™m looking forward to getting to know you better. Have you found the courses? Itโ€™s a good place to start.

With love :heart: and magick :dizzy: always

7 Likes

Hi @janah! Iโ€™m Amethyst from Southern West Virginia. Welcome to the forum!

I second going through the courses, theyโ€™ll help you out a lot! If you have any questions just ask and someone will be there to answer them. I look forward to chatting with you!

7 Likes

Hi @janah and welcome! I am a green witch and love herbs, the forest, and water magic and I have a big garden, 2 dogs :dog: :dog: and a Cat :cat:. I have a partner and 5 kids and I live in New England by way of Texas, Okla. and Florida. Thereโ€™s a ton to learn in the forum, the classes and from everybody here and I look forward to getting to know you!! :purple_heart:

7 Likes

Hi @Janah! Welcome. I hope you enjoy visiting here as much as I do. Itโ€™s nice to have other like minded people to feel free enough to express your inner self with. I still find it hard to believe sometimes myself. Iโ€™ve not shared as much as I would like to have but im gradually working on it. So, if you donโ€™t mind my asking, what is your main focus in coming here to learn about? Maybe we can help each other. I am more of a green/chaos/hedge witch myself and I mainly wanted to try new or different things and or compare my experiences with what the website offered. So far itโ€™s pretty amazing and I have started a whole new BOS :grimacing: I now have to make one huge one lol. Anyway glad to speak with ya. Let me know if thereโ€™s anything you need and Iโ€™ll do my best to keep up with this thread. Glad youโ€™re here and part of the coven. :heart::star2:

7 Likes

Hello, I am Zari from Iran, unlike others, I am new and this forum is wonderful, there are many things to learn, there are kind and kind-hearted friends. Here is a beautiful world for science enthusiasts, satisfying your curiosity and yet more eager to learn.

7 Likes

Welcome, Janah! Iโ€™m new too and though just starting out have already found the courses, resources, and especially this Forum to be invaluable. I feel at home here and I hope you will too!

6 Likes

Welcome @janah! Itโ€™s a pleasure to have you here! I look forward to getting to know you!

6 Likes

Merry meet @janah and welcome to the forum!

I love your enthusiasm- if youโ€™re hoping to learn and swap ideas, spellwork, and more, Iโ€™m happy to say youโ€™re in a good place! :blush: :books:

There is a lot to explore both on the main Spells8 site as well as here in the forum. As a friendly tip, I recommend using the handy Search Tool- it makes quickly locating certain topics a breeze! f you have any questions, feel free to make a new post in the Q&A Category. Your coven is here to help :infinite_roots: :handshake:

Looking forward to talking with you more soon- Blessed be! :sparkles:

7 Likes

Hi Im new too!

7 Likes

Hey @janah welcome to an amazing group. U will love it here

6 Likes

Welcome to the coven @susan14

7 Likes

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.